उत्तरी गोरखाको सिर्दिवासस्थित स्वीनाला खोलामा पुल नहुँदा ढलेको रुखबाट जोखिम मोलेर खोला पार गर्दै बटुवा । (तस्बिर : प्रशन्न पोखरेल, रासस)

pQ/L uf]/vfsf] l;lb{jf;l:yt :jLgfnf vf]nfdf k'n gx'Fbf 9n]sf] ?vaf6 hf]lvd df]n]/ vf]nf kf/ ub}{ a6'jf . tl:a/ M k|zGg kf]v/]n, uf]/vf, /f;;

२७ कात्तिक २०७२, शुक्रवार ०८:०७ बजे प्रकाशित

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

सम्बन्धित शीर्षकहरु