प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली विजयादशमीका अवसरमा बालुवाटारस्थित प्रधानमन्त्री निवासमा सर्वसाधारणलाई टीका र जमरा प्रदान गर्दै ।

k|wfgdGqL s]kL zdf{ cf]nLn] cfh ljhofbzdLsf cj;/df afn'jf6f/l:yt k|wfgdGqL lgjf;df ;j{;fwf/0fnfO{ 6Lsf / hd/f k|bfg ug'{x'Fb} . tl:a/ M /f]zg  ;fksf]6f ,/f;;

५ कात्तिक २०७२, बिहीवार २०:०४ बजे प्रकाशित

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

सम्बन्धित शीर्षकहरु