राष्ट्रपति डा. रामवरण यादव विजयादशमीको टीका सर्वसाधारणलाई लगाइदिदै । राष्ट्रपतिले टीका लगाईदिने भएपछि शीतल निबासमा घुइचो नै लागेको थियो ।

/fi6«klt 8f /fdj/0f ofbjaf6 /fi6«klt ejg zLtn lgjf;df ;j{;fwf/0fnfO{ ljhof bzdLsf] cj;/df 6Lsf / hd/f k|bfg . tl:a/ M /f]zg ;fksf]6f, /f;;

५ कात्तिक २०७२, बिहीवार १८:५२ बजे प्रकाशित

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

सम्बन्धित शीर्षकहरु