म्याग्दीको थामडाँडाँको रत्नेखोलामा शनिबार भएको दुर्घटनाग्रस्त बस । बस खस्दा ३ को मृत्यु हुनुका साथै १३ को अवस्था गम्भिर छ । (तस्बिर सन्तोष गौतम, रासस)

yfd8fF8fdf a; b'3{6gf DofUbLsf]  a/ªhfaf6 a]gLtkm{ cfpFb} u/]sf] u ! v %#^^ gDa/sf] ofq' afxs a; . yfd8fF8fFsf] /Tg]vf]nfdf zlgaf/ b'3{6gf x'Fbf a;df /x]sf ^) hgfeGbf a9L ofq' 3fOt] ePsf 5g eg] b'O{ hgfsf] cj:yf ulDe/ /x]sf] 5 . tl:a/ M ;Gtf]if uf}td, DofUbL, /f;;

२८ कात्तिक २०७२, शनिवार ११:३३ बजे प्रकाशित

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

सम्बन्धित शीर्षकहरु