राजधानीको असनमा लक्ष्मी पूजाको दिन धनधान्य र समृद्धिकी देवी लक्ष्मीको पूजा गर्न र भाइटीका लगाउन सप्तरङ्गी अविर किन्दै युवती । (तस्बिर : रासस)

;Kt/ªuL 6Lsf   c;gdf nIdL k"hfsf] lbg wgwfGo / ;d[l4sL b]jL nIdLsf] k"hf ug{ / efO6Lsf nufpg ;Kt/ªuL clj/ lsGb} o'jtL . tl:a/ Mk|bLk/fh jGt,/f;;

२५ कात्तिक २०७२, बुधवार २१:१३ बजे प्रकाशित

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

सम्बन्धित शीर्षकहरु