सहकारी समाज भक्तपुर संस्कृतिविद् एवम् शताब्दी पुरुष डा. सत्यमोहन जोशी सम्मान प्रदान गर्दै । (तस्बिर रत्न श्रेष्ठ, रासस)

;xsf/L ;dfh dWok'/ lyldåf/f cfof]lht sfo{qmddf ;+:s[ltljb Pjd ztfAbL k'?if 8f ;Todf]xg hf]zL ;dfg k|bfg ub}{ ;dfhsf OGb|s[i0f uf]hf >]i7 . tl:a/ M /Tg >]i7, /f;; .

२५ कात्तिक २०७२, बुधवार २१:१५ बजे प्रकाशित

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

सम्बन्धित शीर्षकहरु