जनैपूर्णिमाको दिन बिहीबार बुढानिलकण्ठस्थित नारायण मन्दिर परिसरमा जनै फेर्दै सर्वसाधारण । तस्बिर : रासस

a'9flgns07df hg} km]b}{ hg}k"l0f{dfsf] lbg laxLaf/ a'9flgns07l:yt gf/fo0f dlGb/ kl/;/df hg} km]b}{ ;j{;fwf/0f . tl:a/ M k|bLk/fh jGt, /f;;

a'9flgns07df hg} km]b}{ hg}k"l0f{dfsf] lbg laxLaf/ a'9flgns07l:yt gf/fo0f dlGb/ kl/;/df hg} km]b}{ ;j{;fwf/0f . tl:a/ M k|bLk/fh jGt, /f;;

२ भदौ २०७३, बिहीवार ०७:५९ बजे प्रकाशित

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

सम्बन्धित शीर्षकहरु