भारतको सिलगुढीस्थित सिटी सेन्टरमा आयोजिना गरेको सुन्तला महोत्सवमा इलामको सुन्तला प्रदर्शन गर्दै नेपाली चेलीहरु । (तस्बिरः रासस)

ef/tsf] l;nu'9Ll:yt l;6L ;]G6/df cfof]lhgf u/]sf] ;'Gtnf dxf]T;jdf Onfdsf] ;nsk'/df pTkflbt ;'Gtnf k|bz{g ub}{ g]kfnL ls;fgx? . tl:a/M rGb|snf e08f/L, /f;;, emfkf

२१ पुस २०७२, मंगलवार २२:०५ बजे प्रकाशित

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

सम्बन्धित शीर्षकहरु