“ढुक्क हुनुस, भोली तेल आउछ” आपूर्तिमन्त्री गणेशमान पुन आफ्नै कार्यकक्षमा पत्रकारसंग ।

l;+xb/jf/l:yt jfl0fHo tyf cfk"lt{ dGqfnodf dGqL u0f]zdfg k'gn] d'n'sdf ljBdfg cfk"lt{sf] c;xh cj:yfaf/] ;~rf/sdL{;Fu s'/f ub}{ . . tl:a/ M /f]zg ;fksf]6f, /f;;

९ कात्तिक २०७२, सोमवार ०२:०२ बजे प्रकाशित

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

सम्बन्धित शीर्षकहरु