दोलखामा चिसोले कठ्याङ्ग्रिएर मृत्यु हुने १४ औँ व्यक्तिको किरियामा १० बर्षे छोरा र श्रीमती । (तस्बिर रासस)

s7Øfªlu|P/ d[To' ePsf bf]nvfsf] vlgofvs{sf $* alif{o s]zj l3ld/]sf !) aif]{ 5f]/f >LdtL lsl/of a:b} . s7Øfªlu|P/ d[To' x'g] pgL !$cf}F JolQm x'g . tl:a/ M uf]s0f{k|;fb e08f/L, gfDb'-bf]nvf_ /f;;

१६ पुस २०७२, बिहीवार ००:१८ बजे प्रकाशित

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

सम्बन्धित शीर्षकहरु