गोरखाको मुच्चोकमा निर्माणाधीन दरौंदी ‘ए’ जलबिद्युत् आयोजनाको सुरुङ निर्माणको काम गर्दै मजदुर ।

b/f}+bL …PÚ hnlaB't cfof]hgf uf]/vfsf] d'Rrf]sdf lgdf{0ffwLg b/f}+bL …PÚ hnlaB't cfof]hgfsf] ;'?ª lgdf{0fsf] sfd ub}{ dhb'/ . o; cfof]hgfaf6 ^=% d]ufjf6 Ifdtfsf] ljB't pTkfbg ePkl5 uf]/vf ljB't ef/ s6f}tLaf6 d'Qm x'g]5 . tl:a/ M k|zGg kf]v/]n, uf]/vf, /f;;

१६ जेठ २०७३, आइतवार ०८:५२ बजे प्रकाशित

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

सम्बन्धित शीर्षकहरु