संविधान संशोधनबारे मधेसी मोर्चासंग छलफल आवश्यक : नेपाली काँग्रेस

g]kfnL sfFu|]; ;+;bLo bnsf] sfof{no l;+xb/af/df d+unaf/ ;fFem a;]sf] s]Gb|Lo sfof{nosf kbflwsf/Lx?sf] a}7sdf ;xefuLx? . tl:a/ M /Tg >]i7, /f;; .

काठमाडौँ । नेपाली काँग्रेसले आठौं प्रदेश बनाउने विषयमा प्रदेश नम्बर ५ का सांसदहरुसंग छलफल गर्ने निर्णय गरेको छ । मधेशकेन्द्रित दलको मागहरुमा सम्बोधन गर्न मध्यमार्गी बाटो भन्दै आएको ५ प्रदेशका पहाडका जिल्ला र तराईका जिल्ला छुट्याउने प्रस्तावबारे थप छलफल गर्नुपर्ने निश्कर्ष निकालेको छ ।
बैठकले संविधान संशोधन प्रस्ताव दर्ता गर्नुभन्दा पहिले मधेशी मोर्चासँग थप छलफल गरेर अघि बढ्नुपर्ने निश्कर्ष पनि निकालेको छ ।
बैठक पछि नेपाली कांग्रेसका बरिष्ट नेता रामचन्द्र पौडेलले सरोकारवाला सबै संग छलफल गरेर मात्रै निर्णय लिइने जानकारी दिए ।

७ मंसिर २०७३, मंगलवार १५:१७ बजे प्रकाशित

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

सम्बन्धित शीर्षकहरु